I birgit wenninghoff I

 

I arbeiten I 

          I installation I

          I glas I

          I porzellan I

          I zeichnung I

                   I gegenstücke I

                   I illustration I

     

I startseite I

Zeichnungen der Arbeit "Gegenstücke     

    Tusche, Graphit und Leinöl auf Papier

    jeweils 30 x 20 cm